GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ubytovaných hostů OLIVEA MIKULOV –
apartmány a vinotéka, Alfonse Muchy 10, 692 01 Mikulov podle NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů – dále také jen „GDPR“)
Správcem osobních údajů je:
Kryštof Galousek, IČ 17083362, Brněnská 1738/42, 692 01 Mikulov,
tel.: +420 720 545 212, e-mail: info@oliveamikulov.cz
Právní důvody pro zpracování osobních údajů:
 
splnění smlouvy o ubytování a provedení opatření přijatých před jejím uzavřením,
ochrana oprávněných zájmů správce pro případ určení, výkonu nebo obhajoby
jeho právních nároků v případném soudním, trestním či správním řízení, ochrana
životně důležitých zájmů subjektů údajů v případě krajní nouze a plnění právních
povinností správce údajů. Ubytovatel je oprávněn i bez souhlasu ubytovaného jako
subjektu údajů zpracovat jeho osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke
komunikaci s ubytovaným a pro uzavření a plnění smlouvy, a to již v případě
poptávky, kdy ke komunikaci s ubytovaným nebo objednatelem ubytovatel
potřebuje údaje jako je např. jméno a příjmení, datum narození a adresa pobytu,
e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce jako ubytovatel má dále oprávněný
zájem provádět přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel
je povinen umožnit subjektu údajů se kdykoliv se z odběru e-mailových
obchodních sdělení odhlásit.
Podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích a Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2016 města Mikulov je správce jako ubytovatel povinen vést v
písemné podobě Ubytovací knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické
osoby, které ubytování poskytl, včetně důvodu, pro které nebyl vybrán poplatek za
pobyt. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení
posledního zápisu.
Osobní údaje správce získává od objednatele ubytování nebo od ubytovaných a
jejich zákonných zástupců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné
k uzavření a plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností správce a
bez jejich poskytnutí není možné poskytnout ubytovací službu. Osobní údaje
budou u správce uloženy pod dobu trvání právního důvodu pro jejich zpracování,
nestanoví-li zákon lhůtu delší.

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu
s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším
osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány
místní poplatky.
Ubytovaný jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům
zpracovávaných správcem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování
nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro
výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se, že dochází
k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se ubytovaný jako
subjekt údajů obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České
republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).